อุปกรณ์ล็อคนิรภัย

Lockout คือ ที่ส่วนที่จะทำการ Lock อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพลังงานต่างๆ
เช่น circuit breaker, isolating switch, line valve) เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะ
ถูกควบคุมไว้และไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างที่ยังไม่คลาย Lock device ออก .
Tagout คือ ป้ายคำเตือนที่ปิดไว้ในส่วนของ Energy isolating point ในขณะที่อยู่
ในภาวะที่ปลอดภัย พื่อบ่งบอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกควบคุมไว้และ ไม่สามารถ
ใช้งานได้จนกว่า ปลด Tag ออกไป
Lockout และ Tagoutจะถูกนำมาใช้งานควบคู่กันเพื่อควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ