เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ
 รุ่น 1Blow10
ข้อบ่งใช้และประโยชน์
เครื่องตรวจวัดปริมาณอลกอฮอลขี่ห้อ ALCOSCANรุ่น iBlow0ออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอ ฮอถ์จากลม
หายใจแบบ Fast Scrcening Test ด้วยระบบการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับเป็นแบบ Electrochemical Fuel cell ซึ่งมีความ
ว่องไวในการตรวจับสารแอลกอฮอล์อย่างแม่นยำเละยังสามารถแยกระบบการทำงานได้2ระบบคือ ตรวาจับสาร
แอลกอฮอถ์เบื้องต้น (Zero/ Low /lligh) และตรวขวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบละเอียดแสดงผลเป็นตัวเถข
ลักษณะทั่วไป
1. ใช้ระบบการตรวาวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือคากลมหายใจเป็นแบบอัตโนมัติ
2.มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก
คุณลักษณะเฉพาะทางเทกนิกหรือวิชาการ
1.ตัววัดปริมาณอลกอชอถ์ (sensor) เป็นแบบไฟฟ้าเกมี (Electrochemical Fuel cel) สามารถตรวาวัดแอลกอฮอกได้เพียงสารเคียว
โดยไม่มีผลรบกวนจากสารอื่นที่ปะ ปนมากับลมหายใจ
2.สามารถวัดระดับแอลกอฮอล์หรือปริมาณแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง ง(ไม่มีแอลกอฮอถ)ถึง4ร0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mะ%)
อ่านค่าได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 2 วินาที
ง.สามารถขกระบบการทำงานได้2ระบบตรวจจับสารแอลกอฮอลเบื้องตัน (Zero Low ligh) และตรวาวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์แบบละเอียดแสดงผลเป็นตัวเลข
4.สมารถดูคล่าสุดได้ในตัวเครื่อง
ร. มีไฟแจ้งแสดงผลการตรวจ (Zeroสีเขียว Lowสีแดง lighสีแคงกระพริบ)
Zero-Low-High